top of page

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov.

I. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Zodpovedným a zároveň prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je:

O. Z. Kulturblog, Starý trh 51, 060 01 Kežmarok, telefón: 0951377803, mail: redakcia@kulturblog.sk

Zodpovedná osoba: Ján Pastuszek, (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „Spoločnosť“),

II. OSOBNÝ ÚDAJ

Vaše osobné údaje spracúvame výlučne na účely zabezpečenia prevádzky portálu www.kultur-blog.sk a prevádzky newslettera Kulturblog. Bez spracovania osobných údajov by nebolo možné dotknutým osobám poskytnúť požadované služby, poskytované portálom www.kultur-blog.sk. Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom portálu ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, na základe samostatného súhlasu alebo oprávneného záujmu. Medzi tieto údaje patrí hlavne meno, priezvisko, adresa a e-mail, ako aj všetky ďalšie údaje, ktoré užívateľ pri registrácii svojho účtu poskytol dobrovoľne.

Za osobné údaje sa považujú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, hlavne odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

E-mail slúži rovnako ako identifikačný údaj pre prihlásenie užívateľa do jeho účtu.

III. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

A. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre poskytnutie plnohodnotných služieb blogovej platformy www.kultur-blog.sk, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), ďalej len „Nariadenie“.

B. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

V prípade, že aktuálne ste registrovaným užívateľom, môže Prevádzkovateľ použiť Vami poskytnuté údaje (pre účely oprávnených záujmov Spoločnosti), k zasielaniu marketingových oznámení o podobných produktoch či službách Spoločnosti, pokiaľ sa z odberu newsletterov neodhlásite. V ostatných prípadoch Vás Spoločnosť žiada o súhlas so zasielaním marketingových oznámení o produktoch Spoločnosti a o službách, akciách a propagačných kampaniach Spoločnosti.

Odvolanie takéhoto súhlasu, resp. odhlásenie zasielania tzv. newsletterov môžete vykonať kedykoľvek, za použitia internetového odkazu, ktorý je dostupný v každom newsletteri.

IV. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom spracovania Vašich osobných údajov je definovaný v odseku II. Medzi ďalšie dôvody, prečo Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje, je možnosť spravovať Vaše užívateľské účty k službám, umožnenie poskytovať služby, o ktoré ste prejavili záujem, a ďalej z dôvodu zaistenia a zvyšovania bezpečnosti.

Vaše údaje ďalej spracovávame za účelom:

  • zasielania marketingových oznamov

Zo strany našej Spoločnosti nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

V. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu aktívnej registrácie vášho účtu, a ďalej po dobu nutnú pre účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú obecne záväznými právnymi predpismi a následne na základe Vami udeleného súhlasu po dobu ďalších 10 rokov, ak nebude tento Váš súhlas so spracovávaním osobných údajov Vami odvolaný.

Po uplynutí vyššie uvedenej doby sú ukladané po primeranú dobu len základné identifikačné údaje a údaj o tom, z akého dôvodu bola registrácia ukončená, či údaje tvoriace súčasť prevádzkových záloh.

VI. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V určitých prípadoch je potrebné spolupracovať aj s inými spoločnosťami, ktoré plnia úlohy pre prevádzkovateľa. Spoločnosť si starostlivo vyberá svojich partnerov, ktorým Vaše dáta zveruje a ktorí sú schopní zaistiť také technické a organizačné zabezpečenie Vašich údajov, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k Vašim údajom, či k ich inému zneužitiu

Pre účely zasielania reklamných oznámení a reklamných materiálov, môžu byť niektoré Vaše údaje odovzdané externému poskytovateľovi služieb v súvislosti s cielenou reklamou.

Osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom môžu byť spracúvané aj tretími osobami, za predpokladu, že mu povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z právneho poriadku Slovenskej republiky, v prípadoch vyplývajúcich zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo rozhodnutia orgánu verejnej správy (najmä súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori).

VII. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Máte právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom a informácie, aké údaje o vás spracováva. Ďalej máte právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, poprípade obmedzení ich spracovávania, právo vzniesť námietku proti spracovávaní Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov.

V prípade podozrenia z narušenia ochrany osobného a súkromného života, ktoré by malo byť zapríčinené spracovaním osobných údajov, máte právo požadovať adekvátne vysvetlenie. Dotknutá osoba má nárok kedykoľvek sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Pokiaľ by ste sa domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené či je porušované nariadenie alebo zákon, máte mimo iné právo podať sťažnosť na úrad vykonávajúci dozor.

Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. V prípade, že tak učiníte, Vaše údaje budú vymazané. Upozorňujeme, že výmaz sa netýka osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ potrebuje pre splnenie povinností jemu udelených zákonom alebo k ochrane svojich oprávnených záujmov.

VIII. BEZPEČNOSŤ

Prevádzkovateľ považuje bezpečnosť osobných údajov používateľov za jednu zo svojich priorít, pričom bezpečnosť zaisťuje za použitia technických a organizačných opatrení. Všetky údaje, ktoré užívateľ prevádzkovateľovi poskytne, sú spracovávané automaticky zabezpečeným elektronickým systémom.

Ku všetkým osobným údajom a s nimi spojenými databázami je obmedzený prístup. Prístup je umožnený len Prevádzkovateľovi. Tento je rovnako viazaný povinnosťou mlčanlivosti a ochrany dôverných informácií.

IX. KONTAKTY

Pre získanie informácií týkajúcich sa bezpečnosti ochrany osobných údajov, postupu ich užívania a využitia práv subjektu osobných údajov, môžete Prevádzkovateľa kontaktovať na adrese redakcia@kulturblog.sk.

bottom of page